g1ניהול מרפאת שיניים אינו תחום פשוט, התפקיד כולל ניהול הצוות הרפואי , ניהול צוות תפעולי, בקרה על קצב הגבייה מלקוחות, בקרה על תוכניות הטיפולים המשווקות, ניהול עובדים, התנהלות מול ספקים, ניתוח ביצועי הרופאים, מתן הנחות מיוחדות ומעקב אחר תוצאותיה הכספיות של המרפאה.

בהתאם להוראות ניהול ספרים מרפאות שיניים רשאיות לדווח לרשויות על בסיס מזומן דהיינו בהתאם לקצב הפירעונות של העסקאות המבוצעות במרפאה , ומחזור ההכנסות המשתקף בספרי המרפאה הינו על בסיס מזומן .

כיצד ידע להעריך מנהל המרפאה את ביצועיהם של הרופאים המטפלים?

כיצד ידע מנהל המרפאה להעריך את ביצועי מחלקת המכירות העוסקת בשיווק תוכניות טיפולים?

דאטה ממשקית פיתחה בדוחותיה התפעוליים אותם היא מספקת ללקוחותיה 3 מודלים של הצגת הכנסות בהתאם ל- 3 בסיסי דיווח שונים:

מחזור תפוקות
זהו נתון מספרי המשקף את מחזור ההכנסות החודשי בהתאם לביצוע העבודות שנעשו על ידי הצוות הרפואי במרפאה : רופאים, מנתחים, שינניות וסייעות. שיטה זו נותנת כלים למנהל המרפאה לנתח את ההספק של הצוות הרפואי באותו חודש נתון. לדוגמא : רופא שיצא לחופשה\ מחלה עשוי להראות קיטון בהכנסות על בסיס תפוקות או לחליפין גידול במס' המשמרות ובהספק ביצועיו של רופא בחודש נתון יצביע על גידול במחזור ההכנסות מתפוקות.

מחזור מכירות
זהו נתון מספרי המשקף את סך מכירת תוכניות הטיפולים שנמכרו באותו החודש על ידי הצוות השיווקי במרפאה, לדוגמא: שימור לקוחות ושיווק באמצעות טלמרקטינג עשויים להגדיל את המחזור על בסיס מכירות.

מחזור מזומן
זהו נתון מספרי המשקף את ההכנסות שהיו במרפאה בהתאם לקצב פירעונות באותו החודש.

פריסת תשלומים רחבה, הנחות חד פעמיות הניתנות למטופלים עשויים להקטין את המחזור החודשי ועלייה בקצב הגבייה מלקוחות חייבים יגדילו את המחזור לאותו חודש נתון.

שיטת שלושת המחזורים מקבלת ביטוי בדוחות התפעוליים ומסייעת למנהל המרפאה בניתוח תפקוד המחלקות השונות במרפאה וקבלת החלטות נכונות בזמן.