חובת ניהול מערכת חשבונות

רופא חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות:

 1.  יומן כמפורט בסעיף 3;
 2. שוברי קבלה;
 3. חשבוניות/חשבוניות עסקה;
 4. תיק תיעוד חוץ.

רופא שיניים ומרפא שיניים חייבים לנהל, נוסף לאמור לעיל גם:

 • רשימת המלאי של מתכות עדינות לסוף שנת המס;
 • כרטיס אישי של כל מתרפא, שיכלול בין היתר תאריך הטיפול, תאור הטיפול, תאריך כל תקבול וסכום התקבול.

 סעיף 3- יומן

א.  יומן יהיה ספר כרוך ולכל יום ייועד עמוד נפרד ובו יירשמו הפרטים הבאים:

 1. התאריך;
 2. שם כל מתרפא או מקבל שירות, ביקור בית או ביקור לילה יצוין;
 3. הסכום שנתקבל מהמיתרפא או ממקבל השירות; אם התשלום בעד הטיפול אינו נעשה מאת המתרפא או מקבל השירות יצויין בהערות שמו של החייב בתשלום;
 4. תקבולים מאחרים בעד טיפולים (כגון מקופות חולים או ממוסדות);
 5. מספר שובר הקבלה;
 6. פירוט התשלומים וסכום התשלומים;
 7. הערות.

ב. הרישום ביומן הרופא ייעשה כדלהלן:

 1. שם המתרפא – עם קבלתו לטיפול;
 2. תקבולים ותשלומים – לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש שבו בוצעה הפעולה; לגבי כל יום ייערך סיכום בנפרד בדיו.

 

רישום מוקדם של מתרפאים

רישום מוקדם של מתרפאים אשר לפיו נקבעים התאריך ושעת הביקור אצל הרופא יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת חשבונותיו.